Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

11 July 2019

5.1
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Llywydd ynghylch rhwymedigaethau rhyngwladol sy’n rhwymo’r Deyrnas Unedig – 3 Gorffennaf
5.2
Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau – 4 Gorffennaf 2019
6
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
7
Ymchwiliad i eiddo gwag: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
8
Adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol - trafod yr ymatebion