Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

04 June 2018

2
Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth 1
4.1
Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ynghylch enwebiad i Bwyllgor y Rhanbarthau - 17 Mai 2018
4.2
Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, ynghylch y fforwm Gweinidogol newydd ar y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol - 23 Mai 2018
4.3
Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, mewn perthynas â llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd – cysylltiadau rhynglywodraethol - 25 Mai 2018
6
Sesiwn friffio ar fframweithiau cyffredin
7
Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - trafod y dystiolaeth
8
Sesiwn friffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)