1
Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
2
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 1
3
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2
4
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 3
5
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 4
6
Papurau i'w nodi
6.1
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y wybodaeth ddiweddaraf am ddata cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2018
6.2
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y Cod drafft ar Anghenion Dysgu Ychwanegol
6.3
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Darpariaeth CAMHS ar gyfer cleifion mewnol
6.4
Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
6.5
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
6.6
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
6.7
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru
6.8
Llythyr gan Brif Weinidog Cymru - Gwella canlyniadau i blant mewn gofal
6.9
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-872 - Dylid diogelu cyllid ysgolion neu gyfaddef bod y gwasanaeth a ddarperir yn gwanhau
6.10
Llythyr gan Sefydliad Prydeinig y Galon - Pryderon ynghylch y cwricwlwm newydd
7
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
8
ChilBil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth
9
Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod y prif faterion

Latest meetings